Vizyonumuz

                                                     ERMOD VÝZYON

 

Vizyonumuz, geleceðe yönelik amaçlarýmýz;

 

Devrim yaratan yenilikler sunan müþterilerimize benzersiz rekabet alaný saðlayan, toplumun geçici yapý sorununa çözüm bulan, sürdürülebilir deðer katan baþarýsý kanýtlanmýþ bir firma.

 

Baþarýsý kanýtlanmýþ bir firma ismi, hem tecrübeli hem de iþini iyi yapan bir yetenek havuzu olduðumuzu ifade eder.

 

 

Baþarýsý kanýtlanmýþ yetenekler dünyasý.

 

"Baþarýsý kanýtlanmýþ yetenek", hem baþarýlý geçmiþimizi hem de gýpta edilen yetenek havuzumuzu ifade eder. Ancak, sürekli yüksek performans için, var olan yeteneklerimizi iki ana alanda geliþtirmeliyiz. Ýlk olarak, dünyadaki en iyi ve en parlak yetenekleri etkilemeli ve aramýza katmalýyýz: Biz en iyilerin çalýþmak istediði ilham veren bir marka ve þirket olarak kalmak istiyoruz. Ýkinci olarak þirket içerisindeki çeþitliliði artýrmayý hedefliyoruz; çünkü farklý bakýþ açýlarý ve geçmiþler yenilikçilik kültürünün anahtarýdýr. Bu doðrultuda çok çeþitli yetkinlik ve becerilere sahip olmak için çaba sarf ediyoruz.

Dünya, hem coðrafi olarak eriþebilirliðimizi hem de sýnýrlandýrýlmamýþ yaklaþýmýmýzý ifade eder. Küresel varlýðýmýz, iþ yaptýðýmýz her yere deðer kattýðýmýzý, içinde yaþadýðýmýz toplumlarýn geliþmesine katkýda bulunduðumuzu gösterir.

 

Çýðýr açan yenilikler sunmak

 

"Yenilikçilik", temel deðerlerimizden birisi ve kültürel mirasýmýzýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Müþterilerimize ve bizi çevreleyen topluluklara büyük fayda saðlayan ürün, sistem, hizmet ve çözümlerin üretilmesini ifade eder. Bunun anlamý þudur ki; biz bu yenilikleri yaratmakla kalmayýz, ayný zamanda Ermod'un pazar liderliðini yakalamasýný saðlayan en son teknolojiye sahip, gerçek birer endüstri kýstasý haline gelmesini saðlarýz.

"Çýðýr açan", adým adým yeniliklerden ziyade, daha fazlasýna olan arzumuzu ifade eder. Ermod, var olan engelleri aþmaya, ortadan kaldýrmaya ve müþterilerimiz ile onlarýn faaliyet gösterdiði endüstrilere yeni boyutlar açacak kuantum atýlýmýný yaratmaya kararlýdýr.

 


 

Ürün Kategorileri

Kabin
Su Deposu
Prefabrik Konutlar
Konteyner

Bizden Haberler

09-11-2011
Yenilik devamı...
ADRES : Adres: Balçık Köyü Abdurrahman Kaynak Mevkii
Gebze / KOCAELİ    TELEFON : 0262 751 34 85 & FAKS : 0262 751 34 86