Misyonumuz

                                                   Ermod Misyon

Ermod, uzun yýllara dayanan araþtýrma geleneðine sahip yenilikçi bir þirkettir. Ulusal çapta ihtiyaçlara kulak vererek, henüz karþýlanmamýþ müþteri ve Pazar taleplerini yerine getirmek için alternatif sunan bir þirketiz.

Memnuniyet ve disiplin odaklý olmamýz, faaliyet gösterdiðimiz her pazarda konumumuzu korumamýzýn ve liderliði ele geçirmemizin temeli, ayný zamanda fiberglas ihtiyacýný geliþtirmenin de esasýdýr.

Ulusun dört bir yanýndaki inþaatlara, konutlara, yapý gruplarýna ihtiyaçlarýný en iyi þekilde karþýlayabilecek, tecrübeli, güvenli, garantili ürün olanaklarý sunuyoruz.

Üstün kaliteli fiberglas ürünlerimizle ihtiyacýn ve kullanýlabilirliðin yeterli düzeyde olmasýný saðlýyoruz.

Ürünlerin verimli kullanýlmasý gibi konularda önemli katkýlarda bulunuyoruz.

Sürdürülebilirlik prensipleri doðrultusunda disiplinli çalýþarak, kurumsal deðerlerimize sahip çýkarak, içinde yaþadýðýmýz toplumun ihtiyaçlarý için avantajlar yaratýyoruz.

Ermod’un kurumsal kültürü þirketin baþarýsý için önemli bir faktördür. Bu kültürün temelinde Liderlik, Dürüstlük, Esneklik, Disiplin ve Verimlilik yer alýr.

Çalýþana ve performansa sahip çýkmak.

Kiþisel inisiyatif almak, baþkalarýna ilham vermek ve motive etmek.

Baþarýlar ve baþarýsýzlýklar için sorumluluk üretmek.

Baþkalarýna adil ve saygýlý davranmak.

Açýk,içten ve saygýlý geribildirim.

Deðer yaratmak.

Stratejik düþünmek ve hareket etmek.

En üst düzey performansý talep ve takdir etmek.

Çalýþaný geliþtirerek güvence altýna almak.

Güçlü ve çeþitlilik içeren bir sistem oluþturmak.

Ýþ etiðine sahip olmak.

Güven dolu iliþkiler kurmak.

Çevreye özen göstermek.

Yaþam boyunca öðrenmeye açýk olmak.

Uzun maliyet ve kalitede iþ yapmak

Daha iyi çözüm bulmak için ortaklaþa çalýþmak.

Kaynaklarý en iyi þekilde kullanmak.

Ermod’un deðiþmez ilkeleri arasýnda yerini almaktadýr.
 

Ürün Kategorileri

Kabin
Su Deposu
Prefabrik Konutlar
Konteyner

Bizden Haberler

09-11-2011
Yenilik devamı...
ADRES : Adres: Balçık Köyü Abdurrahman Kaynak Mevkii
Gebze / KOCAELİ    TELEFON : 0262 751 34 85 & FAKS : 0262 751 34 86