Firma Profili

                                                    Ermod Firma Profili

 

Ermod, kuruluþ yýlý olan 2008 yýlýndan bu yana, þehir mobilyalarý, bekçi kabinlerini üretmekte ön planda olmak üzere her tip ve tasarýmda farklý fiberglas parça üretimini gerçekleþtirmektedir. Sektörde yeni bir firma olmasýna karþýn,2008’den bu yana; iþinde uzman ve deneyimli kurucularýyla beraber, ayný zamanda tecrübeli, ayný zamanda dinamik bir þirket halini almýþtýr. Özellikle Fiberglas ürünlerinde, Türkiye’nin en iyi seri üretimini gerçekleþtiren tek firma özelliðini elinde bulundurmaktadýr. Bölümünde uzman kadrosuyla son kalitede ürettiði ürünleri, en uygun fiyata satma garantisi vermektedir. Sektöründe lider olmayý hedefleyen Ermod, bu özelliklerinin yaný sýra; özel proje çözümleriyle kýsa ve uzun süreli taahhüt iþlerini en uygun kalite ve en uygun zaman prensibiyle müþterilerine sunmaktadýr.

 

Firmamýz plan, tasarým ve imalatý hangi kategoride olursa olsun rahatlýkla gerçekleþtirebilmektedir. Ermod için bu tarz bir çalýþma prensibi, mevcut üretim tesislerini yeni ve güncel uygulamalarla geliþtirmesi, dolayýsýyla da ürün kalitesi, iþlevsellik ve maliyet konularýnda geliþmeyle sonuçlanacaktýr. Ermod olarak, kuruluþumuzun öncesinde de birçok sorunla karþýlaþtýk ve bunlarý baþarýyla çözümleyerek, tecrübe edinmesini bildik. Anahtar teslim projelerindeki engin tecrübemiz, tasarým aþamasýndan, montaj aþamasýna kadar büyük özveri ve disiplin çerçevesindeki sorumluluðumuz da bize ve müþterilerimize memnuniyet saðlamaktadýr.

 

Firmamýz genç yaþýna raðmen, uzman ve tecrübeli kadrosuyla sektöründe liderliðe týrmanan bir politikada olmasý, müþterilerine tecrübe, geçerlilik ve güvenilirlik etmenlerinin yansýtýlmasýnýn garantisi olmuþtur. Firmamýz devamlý olarak, ürün ve hizmet kalitesini, daha kaliteli ürün ve daha kaliteli hizmet saðlama amacýyla, yüksek otomasyon ve esneklik kavramlarýyla beraber geliþtirmektedir.

 

Ermod, tüm yatýrýmlarýný kendi kaynaklarýyla gerçekleþtirebilen güçlü bir firmadýr. Üretim tesisimizin uygun donatýlmýþ, güncel üretim teknolojisinin devamlý geliþtirilmiþ olmasý, ürün kalitemizin garantisi olmaktadýr. Bu yüksek üretkenlik ve çalýþkanlýk müþterilerimize en uygun performans, maliyet oranlarýný saðlamaktadýr.

 


 

Ürün Kategorileri

Kabin
Su Deposu
Prefabrik Konutlar
Konteyner

Bizden Haberler

09-11-2011
Yenilik devamı...
ADRES : Adres: Balçık Köyü Abdurrahman Kaynak Mevkii
Gebze / KOCAELİ    TELEFON : 0262 751 34 85 & FAKS : 0262 751 34 86